Viagra 10 mg filmdragerade tabletter

Impotenspiller Viagra i Sverige

Viagra är en behandling för män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Viagra tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Viagra verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte Viagra.

Det är viktigt att komma ihåg att Viagra inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot Sildenafil eller något av de andra innehållsämnena i Viagra.
  • om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t ex amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). Viagra har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare.
  • om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack.
  • om du nyligen har haft slaganfall (stroke).
  • om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
  • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), ibland kallat ”stroke i ögat”.

Var särskilt försiktig med Viagra
Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

I det följande anges även några andra anledningar till att Viagra kanske inte är lämpligt för dig. Om något av det följande stämmer in på dig, ska du tala med din läkare innan du tar läkemedlet.

  • Du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (blodcellscancer) eller deformerad penis.
  • Du har allvarlig levernjursjukdom.
  • Du har allvarlig njursjukdom.

Det är inte känt om Viagra är effektivt hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Viagra och omedelbart ta kontakt med din läkare.

Viagra är inte avsett för användning av kvinnor eller av ungdomar under arton år.

Användning av andra läkemedel
Tala alltid om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom de skulle kunna påverka varandra. Detta är särskilt viktigt om du behandlas med nitrater, eftersom du inte ska ta Viagra om du behandlas med dessa läkemedel.

En typ av läkemedel som kallas alfa-blockerare används ibland för att behandla högt blodtryck och förstorad prostata. Tala om för din läkare om du behandlas för något av dessa tillstånd eller om du behandlas med något annat läkemedel för högt blodtryck.

Om du tar läkemedel som kan hämma ett enzym som kallas CYP3A4 (t ex ketokonazol eller proteashämmare för behandling av HIV) kan frekvensen biverkningar öka.

Om din läkare sagt till dig att inte ta Viagra tillsammans med andra läkemedel ska du inte göra detta.

Du ska inte använda Viagra samtidigt med någon annan behandling mot erektil dysfunktion.

Intag av Viagra med mat och dryck
Du kan ta Viagra oberoende av måltid. För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3.

Körförmåga och användning av maskiner
Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit Viagra i de kliniska studierna. Känn efter hur du reagerar på medicinen innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Viagra
Viagra innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Ta alltid Viagra exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten är för svag av denna dos kan läkaren öka dosen till 20 mg. Viagra tabletter intas genom munnen. Svälj tabletten hel med lite vatten. Du kan ta Viagra oberoende av måltid.

Viagra kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av Viagra kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Det är viktigt att komma ihåg att Viagra inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,08 % eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta Viagra eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Du ska INTE ta Viagra mer än en gång per dag. Viagra 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

Om du har tagit för stor mängd av Viagra
Kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Liksom alla läkemedel kan Viagra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

När en biverkning beskrivs som ”mycket vanlig” i denna bipacksedel betyder det att den har observerats hos minst 1 av 10 patienter som tar detta läkemedel. När en biverkning beskrivs som ”vanlig” betyder detta att den har observerats hos fler än 1 av 100 patienter men hos färre än 1 av 10 patienter. När en biverkning beskrivs som ”mindre vanlig” betyder det att den har observerats hos fler än 1 av 1 000 patienter men hos färre än 1 av 100 patienter. När en biverkning beskrivs som ”sällsynt” betyder det att den har observerats hos fler än 1 av 10 000 patienter men hos färre än 1 av 1 000 patienter.

Mycket vanliga biverkningar hos patienter som tar Viagra är huvudvärk.

Vanliga biverkningar är ryggsmärta, muskelvärk, ansiktsrodnad, nästäppa, yrsel och matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga biverkningar är allergiska reaktioner, magsmärta, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, ökad svettning, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck och bröstsmärta. Om du får bröstsmärta under eller efter sexuellt umgänge ska du INTE ta nitrater utan omedelbart söka medicinsk vård.

Sällsynta biverkningar hos patienter som tar Viagra är svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig förämring eller förlust av hörsel, utslag och näsblod.

I sällsynta fall kan förlängd och möjligen smärtfull erektion förekomma efter intag av Viagra. Om du får erektion som varar längre än 4 timmar, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Hjärtattack och slaganfall har rapporterats sällsynt hos män som intagit Viagra. De flesta, men inte alla, hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med Viagra.

Partiell, plötslig, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats sällsynt.

Ytterligare några biverkningar med den uppskattade frekvensen sällsynt, som inte observerades i de kliniska prövningarna, har rapporterats av män som tar Viagra. Dessa biverkningar är migrän, ansiktssvullnad, allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och plötslig hjärtdöd. Plötslig försämring eller förlust av hörseln har rapporterats.

Hos ett djurslag har man observerat effekter som kan tyda på försämrad fertilitet. Senare studier på människa visar att sådana effekter är osannolika hos människa men en minskad spermiekoncentration har påvisats hos vissa män.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte Viagra efter utgångsdatumet på kartongen eller blisterkartan.
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar